Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

mmmm-b-w600.png

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

deklaracja_POZ.jpg

 • Liczba odsłon:127,690
 • Liczba wejść:15,486

  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

  I. ZAMAWIAJĄCY:
  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup - UST -5299- głowicy kardiologicznej Phased Array.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  Uwagi:
  W interesie Dostawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
  Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.
  Osoba do kontaktu Pan lek dent. Tymoteusz Derebas- Kierownik Ośrodka Zdrowia – tel. 18-27-547-76.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia 10 maj 2019 r.

  IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: finanse@spgoz.szaflary.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
  ul. Orkana 37c
  34-424 Szaflary
  do dnia 26.04.2019 do godz. 10.00
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.04.2019 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spgoz.szaflary.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowej zamieszczono na stronie internetowej: www.spgoz.szaflary.pl

  V. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena.

  VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spgoz.szaflary.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@spgoz.szaflary.pl

  VII. ZAŁĄCZNIK
  Formularz oferty cenowej.